مصرف اب کشاورزی درایرانچند درصد بیشترازمتوسط مصرف جهانیدرهمین بخشه؟1.بیست ودو درصد2.دوازده درصد

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 20370 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما