فلات ایران شامل چه کشورهایی است؟1.ایران،بخشی ازافغانستان وپاکستان2.ایران،افغانستان وبخشی ازتاجیکستان3.ایران،بخشی ازپاکستان وتاجیکستان

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 20370 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما